Musashi MAEDA  (前田武藏( 前田ムサシ))

前田武藏(Musashi MAEDA)

 

  漫畫家,1969年5月26日生,靜岡縣富士市出身。靜岡縣立富士高中畢業後,進入武藏大學人文學部社會學科就讀。大學時曾擔任漫畫助手的工作,1994年在秋田書店出版的偉大冠軍雜誌上,以作品〈一帆風順〉出道。2010年擔任隨筆漫畫〈日本人第一名〉的畫手,2012年出版《菲律賓妻子的四格漫畫》,興趣是研究相聲。

 版權窗口
 繁體:已售
 簡體: Sherry  
                                                       煩惱沒錢、沒車子、沒房子? ...